۴ پیشنهاد برای جنگل نوردی در بهار

وقتی قدم در جنگل می‌گذاریم انگار وارد دنیایی می‌شویم که فرسنگ‌ها با دنیای اطراف فاصله دارد     دیگر خبری از آنهمه هیاهوی بیرون نیست، صدای ماشین نمی‌آید، دود و دمی وجود ندارد و تا چشم کار می‌کند درخت است که روی سرمان سایه انداخته. همه چیز آرام است، مگر اینکه صدای حیوانی بیاید یا […]