می‌توانید با بیل مکانیکی و کلنگ سفر کنید؟ | هیچهایک؛ این سفر آدم غرغرو نمی‌خواهد

همه چیز اول صحنه‌ای در فیلم‌ها بود، یک جوان غربی با یک کوله پشتی کنار جاده ایستاده و انگشت شستش را رو به بالا گرفته تا یک ماشین رد شود و او را رایگان تا جایی که مسیرشان یکی است، برساند.     بعد از آن کم کم دوست و آشناهایی که از فرنگ بر […]