مرگبارترین و آرام ترین مرزهای جهان!

مرزها میان کشورها نه تنها موقعیت‌های جغرافیایی برای تعیین قلمرو مشخص یک کشور هستند، بلکه گاهی خطوط  مرگباری هستند که موضوع تنش میان همسایگان خواهند شد و در برخی کشورها این مرزها به قدری آرام اند که بدون اینکه متوجه شوید، می توانید از آن رد شوید.   مرزهایی که در گزارش زیر آمده است […]