سوغات شهرهای ایران چیست؟

سوغاتی دادن و گرفتن همیشه از آن دست لذت‌هایی بوده است که سن و سال نمی‌شناسد. آوردن توشه‌ای از سفر حاکی از آن است که در تمام زمان سفر همواره به یاد عزیزانمان بوده‌ایم. این رسم ریشه در فرهنگ و آداب ما ایران دارد و هرچه هست، چه آداب خوش و لذت بخشی است. در […]