خیابان چهار باغ عباسی | خیابان چهارباغ اصفهان

در معماری و هنر باستان در نزد ایرانیان عدد ۴ از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار بوده است که نشان دهنده چهار عنصر حیات که پاک هستند و بر پایه حکمت ایرانیان استوار می باشند است. .     بنابر این در طول دوران کهن می توان تاثیر گذاری عدد ۴ را بر بیشتر بناها […]