• شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهربندر سیریک در باختر شهرستان میناب
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهر بندری سیریک هرمزگان10
 • شهربندر سیریک در باختر شهرستان میناب

معرفی شهرستان سیریک استان هرمزگان

شهر بندری سیریک در باختر شهرستان میناب در مسیر راه آسفالته میناب-جاسک ودر راس الخط آب های دریای مکران (عمان) وخلیج فارس قرار گرفته ومساحتی حدود ۳۳۵۱ کیلومتر مربع دارد و میانگین بلندی آن از سطح دریا ۶متر میباشد و فاصله آن تا شهر میناب ۷۵کیلومتر وتا مرکز استان (شهر بندرعباس) ۱۷۵کیلومتر است وجمعیت آن […]