• آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران
  • آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران
  • آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران
  • آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران
  • آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران
  • آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران
  • آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران
  • آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران

آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران

آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران در دامنه ی غربی اشترانکوه ، در شهرستان الیگودرز لرستان ، کوه سر به فلک کشیده قالی کوه ، ما رو به میهمانی عروس آبشار های ایران ، آبشار آب سفید دعوت کرده . میهمانی که سور و ساتش صدای جاری شدن آب آبشار و رنگارنگی گلها و […]