دارای ۱۲ عدد اتاق کاه گلی

۶ اتاق دوازده متری همراه با حمام و دستشویی فرنگی

۵ اتاق دوازده متری بدون دستشویی اختصاصی

۱ اتاق ۳۶ متری با حمام و دستشویی

 

اتاق ۱۲ متری مستر چهار نفره ۳۵۰۰۰۰ به همراه صبحانه محلی

اتاق ۱۲ متری مستر چهار نفره ۳۰۰۰۰۰ بدون سرویس

اتاق ۳۶ متری دوازده نفره ۹۰۰۰۰۰