رزرو سیاه چادر برای ۱ تا ۴ نفر (بدون صبحانه، دارای توالت ایرانی فرنگی و حمام مشترک) به ازای هر نفر اضافه ۳۰ هزار تومان