سه عدد پذیرایی یا لامردون مسقف جهت سلف سرویس موجود می باشد

دو عدد آشپزخانه

تعداد سرویس های بهداشتی وحمام اتاق ها : ۶ عدد سرویس معمولی و ۱۰ عدد حمام