امی وی جا دارای ۷ اتاق می باشد که سه تا از اتاق ها ۵ نفره اند و چهارتا از اتاق ها ۳ نفره اند.