سنتی کف خواب، طبقه دوم، دارای ایوان چوبی مشرف به باغ، ظرفیت ۵ الی ۶ نفر