دارای ۱۰ باب اتاق به صورت ۲ اتاق دو تخته دبل که یکی از اتاق ها دارای سرویس بهداشتی ( توالت ایرانی و توالت فرنگی ) و حمام و اتاق دیگر دارای سرویس بهداشتی ( توالت فرنگی ) و حمام اختصاصی می باشد. ۱ اتاق دوتخته توئین دارای سرویس بهداشتی ( توالت ایرانی و فرنگی ) و حمام اختصاصی است. ۴ اتاق سه تخته به صورت یک تخت دبل و یک تخت سینگل، که ۳ اتاق دارای سرویس بهداشتی ( توالت ایرانی و توالت فرنگی ) و حمام و اتاق دیگر دارای سرویس بهداشتی ( توالت فرنگی ) و حمام اختصاصی می باشد. ۱ اتاق چهارتخته به صورت چهار تخت سینگل دارای سرویس بهداشتی ( توالت فرنگی ) و حمام اختصاصی است. ۲ اتاق پنج تخته دارای اتاق خواب، یک تخت دبل و سه تخت سینگل، سرویس بهداشتی ( توالت ایرانی و توالت فرنگی ) و حمام می باشند و در مجموع ظرفیت پذیرایی و اسکان ۳۲ گردشگر را دارد.لازم به ذکر است اتاق های دوتخته و چهار تخته در طبقه اول و اتاق های سه تخته و پنج تخته در طبقه دوم (شش تا هفت پله ) واقع شده اند.